Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lemmikkilinnut Kaijuli ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on
  1. Lemmikkilintuharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa.
  2. Kehittää ja ylläpitää Suomen kattavaa rekisteriä yhdistyksen jäseninä olevien lemmikkilintujen kasvattajista sekä renkaalla ja/tai mikrosirulla tunnistettavissa olevista lemmikkilinnuista toimien yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
  3. Kehittää yhteistyötä kasvattajien kesken ja näin ylläpitää terveitä lintukantoja välttämällä sisäsiittoisuuden mahdollisuutta.
  4. Toimia yhdyssiteenä lemmikkilinnuista kiinnostuneiden, niiden parissa työskentelevien ja niitä koskevien informaatiokanavien kanssa.
  5. Pyrkiä ehkäisemään lemmikkilintujen salakuljetusta.
  6. Edistää Cites I/A-liitteen lajien laillista rekisteröimistä.
 2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
  1. Välittää tietoa sekä aloitteleville että kokeneille alan harrastajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.
  2. Välittää eläinsuojelullista tietoa lemmikkilintujen hyväksi.
  3. Pitää yllä maksuttomia internet-sivustoja.
  4. Pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin lemmikkilintuyhdistyksiin.
  5. Järjestää teemapäiviä ja luentoja sekä infotilaisuuksia eri koulutuslaitoksissa.
  6. Harjoittaa valistus- neuvonta- ja tiedotustoimintaa.
  7. Julkaista lemmikkilintuaiheista lehteä.
  8. Järjestää näyttelyitä.
  9. Toimia yhteistyössä muiden yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta tukevien yhteisöjen, viranomaisten ja lemmikkiliikkeiden kanssa.
 3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
  1. Periä jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua.
  2. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
  3. Järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä harjoittaa kioskiliikettä.

3§ Jäsenet

 1. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä, lukuun ottamatta kunniajäseniä, joiden hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.
 2. Lemmikkilintu Kaijuli ry:n jäseniä ovat
  1. Varsinainen jäsen, joksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.
  2. Perhejäsen, joksi voidaan hyväksyä varsinaisen henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenet eivät saa yhdistyksen vuosijulkaisua.
  3. Kannattajajäsen, joksi voidaan kutsua yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.
  4. Kunniajäsen, joksi voidaan kutsua yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
  5. Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut peritään kunkin alkavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

4§ Hallitus ja muut toimihenkilöt

 1. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja omaisuutta hoitaa kevätkokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenvastaava ja rahastonhoitaja sekä 1 - 4 muuta jäsentä.
 2. Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Hallitus voi kokoontua myös sähköpostitse, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.
 3. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen jäsen, joka jättää tehdystä päätöksestä eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu sen täytäntöönpanoon.

5§ Yhdistyksen kokoukset

 1. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous, joiden lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä kokouksia.
 2. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asetetaan jäsenille tiedoksi www.kaijuli.fi - foorumiin.
 3. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
  2. Luetaan toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto.
  3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.
  4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenvastaava, rahastonhoitaja ja muut jäsenet.
  5. Päätetään muista esille tulevista asioista.
 4. Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja yksi (1) varahenkilö.
  2. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  3. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
  4. Päätetään muista esille tulevista asioista.
 5. Jokaisella yhdistyksen varsinaisella, perhe-, kannattaja- ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Varsinaisena, kannattaja- tai kunniajäsenenä olevan yhteisön ääntä saa käyttää sen kirjallisesti valtuuttama edustaja.
 6. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaalissa kuitenkin arpa. Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta sekä yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 7. Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä ehdotuksia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hallitukselle tai kokouksessa. Hallituksen on ne oman lausuntonsa ohella valmisteltava seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Jos asia on kiireellinen se voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä käsitellä heti ellei voimassa oleva yhdistyslaki toisin määrää.

6§ Yhdistyksestä eroaminen

 1. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä mikäli hän laiminlyö vuosittaisen jäsenmaksunsa vuoden ajalta.

7§ Yhdistyksestä erottaminen

 1. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksessä sitoutunut. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut yhdistystä tai on toiminut yhdistyksen periaatteita tai sen tarkoitusta vastaan tai ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 2. Vaatimus jäsenen erottamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle mainitsemalla ne syyt ja esittämällä ne todisteet, joiden perusteella erottamista vaaditaan. Yhdistyksen hallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja ilmoitettava siitä jäsenelle, jonka erottamista vaaditaan. Mikäli erotettava jäsen jättää hallitukselle asiasta eriävän mielipiteen kuukauden kuluessa, on erottamisvaatimus alistettava seuraavan yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
 3. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa ja vapautuu niistä velvoitteista, joihin on yhdistyksessä sitoutunut. Jäsenen, joka on erotettu muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyömisen takia, uudelleen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla, kasvatusasiavastaavalla sekä hallituksen määräämillä muilla henkilöillä, kullakin yksin.

9§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös asiakirjoineen toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on tarkastettava yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto ja toimitettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit muinakin aikoina.

10§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, yhdistyksen varat käytetään kulujen peittämisen jälkeen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan.