Kuinka kasvatusprojekti toimii?

Kasvatusprojekti on alati kehittyvä projekti, jonka tarkoitus on luoda Suomeen luotettavampi kasvatussysteemi ja kannustaa kasvattajia kehittämään ja ylläpitämään tietotasoaan. Kasvatusprojekti edistää virallista ja eettistä kasvattamista, ylläpitää kasvattajalistaa ja -rekisteriä ja päivittää kasvattajalle hyödyllisiä artikkeleita Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kotisivuille.

Kasvatusprojektin tahot

Kasvatusprojektille nimitetään kasvatusasiavastaava, jonka tehtäviin kuuluu ottaa vastaan kasvatuslistahakemukset, välittää ne yhdistyksen hallitukselle, ottaa tarvittaessa yhteyttä tilatarkastajiin ja vastata kysymyksiin kasvatusprojektin suhteen.

Kasvatusprojektiin kuuluu työryhmä, jonka tehtävä on avustaa kasvatusasiavastaavaa. Kasvatusasiavastaava delegoi tehtäviä työryhmälle. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi rekisterin kehittäminen ja artikkeleiden kirjoittaminen. Työryhmän muokkaamisesta päättää kasvatusasiavastaava.

Kasvatusprojektille nimitetään maanlaajuisesti eri alueilta kasvatustilatarkastajia, jotka tarpeen vaatiessa voivat käydä tarkistamassa kasvattajalistalle hakevien henkilöiden kasvatustilat ja olosuhteet.

Päivittäjä on taho, joka on vastuussa kasvattajalistan pitämisestä ajan tasalla.

Lemikkilinnut Kaijuli ry:n hallitus antaa viimeisen sanan siitä, kuka hyväksytään kasvattajalistalle.

Kuinka kasvattajalista toimii?

Lemmikkilinnut Kaijuli ry ylläpitää kotisivuillaan kasvattajalistaa, jolle kerätään ainoastaan luotettavuutensa ja tietotaitonsa todistaneita henkilöitä. Kasvattajalistalle voi pyrkiä lomakkeen avulla. Lomake sisältää tarkkoja kysymyksiä kasvattajan kasvatushistoriasta, kokemuksesta, linnuista, poikueista, tavoitteista ja tiloista. Lomakkeeseen liitetään myös kasvatustilojen kuvia. Pyrkijä voi liittää hakemukseensa myös suosittelijoita, joille on omat lomakkeensa.

Lomakkeen tarkastaa siihen valtuutettu henkilö, kasvatusasiavastaava. Vastaava antaa lomakkeen tiedot Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallituksen tarkasteltavaksi.

Kasvatusasiavastaava valtuuttaa tarvittaessa seudun lähimmän kasvatustilatarkastajan tarkastamaan pyrkijän tilat paikan päällä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, määrätään pyrkijälle jokin vaihtoehtoinen tapa, jolla voidaan varmistua tilojen ja olojen pätevyydestä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että tilatarkastuksessa olisi mukana kaksi tarkastajaa. Tilatarkastajat tekevät vapaaehtoistyötä.

Mikäli tarkastajaa on käytetty, tarkastaja raportoi havaintonsa yhdistyksen hallitukselle ja kasvatusasiavastaavalle. Hallitus käy keskustelua asiasta ja lopulta päättää, hyväksytäänkö vai hylätäänkö hakemus. Pääsyvaatimuksista on mainittu kasvattajan yleisoppaassa.

Jos kasvattajaa ei hyväksytä, hänelle lähetetään tästä jonkinlainen selvitys. Kasvattajaa joko pyydetään korjaamaan toimintatapojaan ja osoittamaan korjauksen toteutuminen tai kasvattajalle ilmoitetaan, että hänen hakemuksensa on hylätty. Hylkäämisen jälkeen kasvattaja voi pyrkiä listalle uudelleen 6 kk:n kuluttua.

Jos kasvattaja hyväksytään, hänet lisätään Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvattajalistalle. Lista on netissä näkyvä lista, jossa näkyy kasvattajien tiedot aakkosjärjestyksessä. Listalta tulee voida etsiä kasvattajia myös hakuehdoin lajin ja alueen perusteella.

Kasvattajalistalle pääseminen

Kasvattajalistalle voi päästä säännöllisesti lintuja kasvattava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n jäsen ja kasvattanut onnistuneesti jotakin lintulajia aktiivisesti vähintään vuoden tai kolmen poikueen verran ja tulee kasvattamaan myös jatkossa. Ehdokkaan tulee olla ollut vähintään kaksi vuotta yhdistyksen jäsen ennen pääsyä kasvattajalistalle. Mikäli henkilö on kasvattanut lintuja säännöllisesti viiden vuoden ajan, tulee tämän olla yhdistyksen jäsenenä vähintään vuoden ennen kasvattajaksi pääsemistä.

Kasvattajaehdokkaalla tulee olla hyvä maine ja halukkuus toimia yhdistyksen kasvatussääntöjen mukaisesti. Listan kasvattajat ovat yhdistyksen edustuskasvattajia, joiden toiminnan takana yhdistys voi seistä. Näin ollen kasvattajan suhtautumisen yhdistyksen toimintaan tulee olla myönteinen Ehdokkaan taustan täytyy olla puhdas eläinsuojelurikkomuksista.

Kasvattajalistalta eroaminen

Kasvattaja voi koska tahansa erota kasvattajalistalta lähettämällä kasvatusasiavastaavalle kirjallisen eroanomuksen.

Kasvattajalistalta poistaminen

Yhdistys on oikeutettu poistamaan kasvattajan listalta tilapäisesti tai lopullisesti. Kasvattajalistalta poistamiseen johtavia syitä ovat:

  • Kansallisten eläinsuojelulakien ja -asetuksien rikkominen
  • Yhdistyksestä erottamiseen johtavat syyt
  • Yhdistyksestä eroaminen
  • Selkeä huijaustoiminta
  • Kasvatuslistasääntöjen rikkominen
  • Huomautuksista piittaamattomuus

Kehittyminen ja muutokset

Kasvatusprojekti on alati kehittyvä ja aikaansa noudattava. Projektin suhteen tulee tehdä tilannekatsaus vuosittain vähintään yhdessä Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kokouksessa. Kasvatusprojektin muutoksilla voidaan tarkoittaa dokumentteihin tehtyjä muutoksia, sääntömuutoksia, rekisteröintisysteemin kehittämistä ja kasvattajan siihen sitomista, projektin yleisen luonteen muuttumista tai mitä tahansa sellaista muutosta, jolla on tai saattaa olla vaikutusta listalle liittyneen kasvattajan toimintaan.

Oikeus muutosten tekemiseen on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallituksella, kasvatusasiavastaavalla ja kasvatustyöryhmällä. Tarvittaessa sääntömuutoksista annetaan tieto listan kasvattajille ensisijaisesti sähköpostitse. Sellaisista muutoksista, joilla ei ole merkitystä kasvattajan toiminnan kannalta, ei ilmoiteta. Tällainen muutos on esimerkiksi kasvatusprojektiin liittyvän dokumentin kirjoitusasun hiominen. Myöskään hakemuslomakkeeseen tehdyistä kysymysmuutoksista ei tulla tiedottamaan listalle päässeitä kasvattajia, elleivät muutokset ole niin kriittisiä, että listan kasvattajilta kaivataan jälkikäteen vastausta kysymykseen.