Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallitus ja tapahtumatyöryhmät
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Sihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henkilörekisterin nimi

Tapahtumakävijärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tapahtumakävijöiden tietojen käsittelyn tarkoitus:

- tapahtumasta ja sen järjestelyistä tiedottaminen
- yhteydenotto ongelmatilanteissa
- lisätietojen kysyminen
- ensiapu sekä kommunikointi hätäkeskus-, ambulanssi- ja/tai sairaalahenkilökunnalle onnettomuuden, sairaskohtauksen tai muun terveyttä uhkaavan tilanteen sattuessa Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n tapahtuman aikana
- iän selvittäminen ikärajallisten tapahtumien tapauksessa
- lintuja koskevien lakisääteisten asioiden kuten CITES:n huomioiminen
- lintuja koskevien majoitusjärjestelyiden tekeminen
- osallistujamäärän hallinnointi ja majoituspaikkojen jakaminen
- tapahtumamaksun määritteleminen
- osallistavan toiminnan suunnittelu ja järjestäminen
- ruokailun järjestäminen erilaiset ruokavaliot ja -rajoitteet huomioiden

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tiedonkeruu tapahtuu ilmoittautumislomakkeen, sähköpostin tai muun vastaavan kautta. Täyttämällä lomakkeen henkilö suostuu siihen, että hänen tietojaan käsitellään tapahtuman ajan pilvipalvelussa. Tapahtumanjärjestäjät tai Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallitus voivat kysyä rekisteröidyltä lisätietoja annettuja yhteydenottotietoja käyttäen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsittelee Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallitus ja kunkin tapahtuman työryhmä. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja käsittelevä taho suojaa laitteiston, jolla tiedot sijaitsevat, palomuurilla, virusturvalla ja salasanalla. Yksittäisen tapahtuman rekisteri tuhotaan tapahtuman jälkeen. Sellainen tieto, joka on lakisääteisesti, Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n yhdistyshistorian dokumentoinnin ja/tai yhdistyksen sääntöjen ja rakenteiden ylläpidon ja kartoittamisen (esim. kokousten läsnäolijat, hallitukseen valitut henkilöt yms.) kannalta perusteltua, voidaan säilyttää. Tällainen tieto siirtyy jäsenrekisterin tietosuojaselosteen piiriin.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus oikaista tietoja

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen:

sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
- rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu - - yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
- kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä
- yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus saada tiedot poistetuksi todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti
- oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kun ei ole kysymys edellä mainituista tilanteista, rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin - rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta - rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä - henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti - henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi - henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.