Säännöt

Yleistä

 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n viralliset kasvattajat noudattavat yhdistyksen määrittelemiä sääntöjä. Sääntörikkomukset voivat johtaa listalta poistamiseen tilapäisesti tai kokonaan.
 • Kasvattajan on parhaansa mukaan toimittava eettisesti ja rehellisesti, Suomen lakia noudattaen.
 • Kasvattajan tulee käsittelytavoissaan toimia mahdollisuuksiensa mukaisesti aina lintujensa parhaaksi ja noudattaa käsittelutapoja, jotka eivät aiheuta turhaa stressiä emoille, poikasille tai muille hallussa pidetyille linnuille.
 • Kasvattajan tulee ottaa toimissaan huomioon yhdistyksen viralliset kannanotot ja pyrkiä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Kasvattaja antaa suostumuksensa siihen, että yhdistyksen valtuuttamat henkilöt voivat antaa neuvoja, tarkistaa lintujen tilat ja kasvatustoiminnan yleisen luonteen.
 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry:llä on oikeus kehittää ja muokata palveluaan parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhdistys on velvollinen tiedottamaan muutoksista listan kasvattajille.
 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry:llä on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä kasvattajaa listalle.
 • Kasvattaja voi halutessaan koska tahansa poistua listalta tekemällä kirjallisen eroanomuksen kasvatusasiavastaavalle.
 • Virallinen kasvattaja on oikeutettu pitämään esillä yhdistyksen myöntämää todistusta laatujärjestelmän noudattamisesta.
 • Kasvattajalistalta poistunut tai erotettu kasvattaja sitoutuu poistamaan yhdistyksen myöntämän sertifikaatin välittömästi esiltä.

Kasvatusparit

 • Kasvattajan tulee käyttää vain ulkosiitosta, eli valita vanhemmiksi pari, joka ei ole sukua toisilleen. Koska suomalainen lintuharrastus on vielä vähäistä, yhdistys suhtautuu kielteisesti linja-, suku-, ja sisäsiitokseen.
 • Kasvattajan tulee ottaa huomioon pesitettävien lintujen ikä, terveys ja soveltuvuus jalostukseen.
 • Emojen tulee olla sopivan ikäisiä pesitykseen. Sopiva ikä määritellään yhdistyksen tarjoamassa lajikohtaisessa kasvatusohjeistuksessa. Mikäli lajista ei ole olemassa yhdistyksen luomaa kasvatusohjeistusta, noudatetaan maailmalla yleisesti vallitsevaa käsitystä lajin pesitysiästä.
 • Kasvatuksessa käytettävän linnun tulee aina olla terve, sillä terveydelliset seikat ovat tietyin osin periytyviä. Poikasten odotetaan elävän mahdollisimman hyvälaatuisen ja pitkän elämän.
 • Geneettisistä sairauksista kärsivät linnut on välittömästi karsittava pesityksestä ja niiden vahinkomunat tuhottava.
 • Kasvatettavat lajit tulee pitää puhtaina. Yhdistyksen kanta hybridien tietoiseen lisäämiseen on kielteinen.

Tilat ja pesimäympäristö

 • Kasvattaja sitoutuu tarjoamaan linnuillensa pätevät tilat, jotka noudattavat MMM:n säätämiä ohjemittoja. Karkeasti määriteltynä pesimähäkin vähimmäismitta on se mitta, joka täyttää vähintään kolmen linnun tilavaatimukset MMM:n minimivaatimusten mukaisesti.
 • Ohjeistavien mittojen alittaminen on sallittua rajoitetusti silloin, mikäli voidaan osoittaa, että pesästä tultuaan poikaset pääsevät pois pesityshäkistä suurimmaksi osaksi päivää. Kuitenkaan pesityshäkin pinta-ala ei koskaan saa alittaa sitä lukemaa, jonka Maa- ja metsätalousministeriö on määritellyt lajin kahdelle edustajalle.
 • Kasvattaja tarjoaa pesiville emoille niiden vaatimien olosuhteiden mukaisen pesimäympäristön. Rauhaa vaativilla lajeilla pesiville emoille on voitava tarjota oma tila, jonne muilla yksilöillä ei ole pääsyä.
 • Kasvatusparille on tarjottava sellainen pesä, joka vastaa lajin luontaisia tarpeita.
 • Lintujen pesiessä poikkeukselliseen ympäristöön, joka todennäköisesti häiritsee poikasten kehitystä tai koituu poikasten kuolemaksi, tulee kasvattajan puuttua asiaan välittömästi.

Poikaset

 • Kasvattaja järjestää poikasille turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön. Poikasella on oltava saatavilla leluja tai muita aktiviteettejä, joiden parissa se voi leikkiä ja harjoittaa nokkaansa.
 • Poikaselle on tarjottava mahdollisuus oppia monipuolinen ruokavalio, vaikka emojen innokkuus tuoreravinnon syömiseen olisikin tavallista niukempi.
 • Parvilinnuilla tulee olla mahdollisuus sosialisoida muidenkin lajinsa yksilöiden kuin emojensa kanssa.
 • Jokaisella poikasella on oltava mahdollisuus harjoitella lentämistä sopivissa oloissa heti pesästä päästyään tai silloin, kun lajille on tyypillistä aloittaa lentoharjoittelu. Lentämisen rajoittaminen herkkyysiässä vaikuttaa merkittävästi linnun lentokykyyn myös aikuisiällä.
 • Poikasten siipiä tai siipisulkia ei saa leikata.
 • Lentävien lajien poikasia ei saa luovuttaa lentokyvyttöminä.
 • Kasvattajan tulee suosia poikasten luonnollista kasvatustapaa, emojen ruokkimana. Käsinruokinta voi aiheuttaa monia haittavaikutuksia ja kasvatuksellisista näkökulmista häiritsee erityisesti lintujen taitoja suvun jatkamisessa ja jälkikasvun hoitamisessa. Kasvattajan on osattava kertoa käsiruokintaa pyytäville ostajaehdokkaille kyseisen ruokintametodin mahdollisista haittavaikutuksista. Pelkästään kaupalliseen hyötyyn tähtäävä, käsinkasvastus on kiellettyä.
 • Poikasia ei tule luovuttaa uuden omistajan käsiruokittavaksi.
 • Poikaset tulee luovuttaa hyvän kauppatavan mukaisesti uusiin koteihin terveinä.
 • Poikasia ei tule luovuttaa uuteen kotiin liian nuorina. Luovutus voi tapahtua vasta, kun poikaset ovat tulevat toimeen ilman emojen apua.
 • Poikasen luovutusikä on aina katsottava yksilökohtaisesti; vaikka poikanen olisi luovutusikäinen, ei sitä tule luovuttaa, jos poikasen itsenäisyys on puutteellinen.
 • Yhdistys kannustaa kasvattajia tunnistemerkitsemään yksilöt umpirenkaalla tai mikrosirulla. Merkitsemätöntä lintua ei voi rekisteröidä tulevaisuudessa. Mikäli lintuja ei tunnistemerkitse, on kasvattajan ehdottomasti pidettävä kirjallista tietokantaa kasvateistaan ja voitava pyydettäessä esittää tiedot kasvattinsa syntymäajasta ja vanhemmista. Uhanalaiset lajit tulee tunnistemerkitä (Cites-1/A) ja hankkia niille alkuperäistodistus viranomaisilta.

Kauppa

 • Kasvattajan tulee käyttää Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kauppakirjaa ja syntymätodistusta poikasia luovuttaessaan. Kasvattaja voi näiden lisäksi käyttää myös itse laatimiaan todistuksia.
 • Kasvattajan tulee antaa poikasen ostajalle hoito-ohjeet joko suullisesti tai kirjallisesti.
 • Yhdistys ei ole vastuussa kasvattajan ja ostajan välisistä kiistatilanteista. Yhdistys kuitenkin kannustaa epäselvissä tapauksissa tai sopimusrikkomuskiistoissa ottamaan yhteyttä Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallitukseen.

Sijoitus

Sijoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kaksi henkilöä tekevät keskenään sopimuksen emon lainaamisesta toisen henkilön pesityskäyttöön.

 • Kasvattajan on sallittua käyttää sijoitusta, mikäli kasvatettu laji on sellainen, ettei se stressaa liikaa parin vaihtamisesta.
 • Sijoituksesta on tehtävä kirjallinen sopimus.
 • Sijoituspaikan tulee olla myös parhaansa mukaan eettisesti toimiva taho. Yhdistys ei voi valvoa sitä, kelle pesityslintuja lainataan, joten kasvattajan on itsenäisesti käytettävä harkintakykyään.
 • Lemmikkilinnut Kaijuli ry ei vastaa sijoituksesta, eikä ota kantaa kahden henkilön välisiin riitatilanteisiin.
 • Kasvattajalistalle kuulumattomalla sijaiskasvattajalla ei ole lupaa mainostaa itseään yhdistyksen hyväksymänä kasvattajana, vaikka tuo olisi käyttänyt pesityksessä yhdistyksen hyväksymän kasvattajan omistamaa lintua.

Sertifikaatti ja logo

 • Listalta poistunut tai poistettu kasvattaja sitoutuu palauttamaan sertifikaattinsa Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusasiavastaavalle.
 • Yhdistyksen virallisella kasvattajalla on lupa käyttää Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusprojektin logoa websivuillaan.
 • Listalta poistunut tai poistettu kasvattaja sitoutuu poistamaan Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusprojektin logon sivustoltaan viipymättä.